En stridsskrift: Vart går Sveriges Kommunistiska Parti?

Nils Holmbergs bok spelade en viktig roll i att samla alla de som inte kunde förlika sig med SKP:s urartning och övergivande av marxismen på 60-talet. Det är kanske en av den svenska kommunistiska rörelsens viktigaste böcker.

NILS HOLMBERG

VART GÅR SVERIGES
KOMMUNISTISKA PARTI?

En stridsskrift
Med förord av

KNUT SENANDER

Författarens förlag
DANELIUS HANDELS- & FÖRLAGS AB
1965
Husargatan 41 A, Göteborg C

Innehållsförteckning

FÖRORD …………………………………………………………………………………….. 1

VART GÅR SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI? …………………………………………. 2

VARFÖR HAR VI SKAPAT OCH KÄMPAT FÖR ATT BEVARA SKP? ………………………. 2

SKP OCH DEN MARXISTISK-LENINISTISKA TEORIN ………………………………… 3

KLASSER OCH PARTIER I SVERIGE ………………………………………………………….. 8

VAD ÄR DET SOCIALDEMOKRATISKA PARTIET? ……………………………………….. 9

SKP OCH SOCIALDEMOKRATIN ……………………………………………………………. 11

FRÅGAN OM DEN SOCIALISTISKA REVOLUTIONEN En historisk återblick ………….. 18

NÄR KAN EN SOCIALISTISK REVOLUTION GENOMFÖRAS? ………………………… 24

VÄLFÄRDSPOLITIKEN OCH DESS GRUNDVAL ……………………………………… 28

FREDLIG ELLER ICKE FREDLIG ÖVERGÅNG TILL SOCIALISMEN ……………………. 32

DEN PARLAMENTARISKA VÄGEN TILL SOCIALISMEN ………………………………. 39

OM LAGLIGA OCH OLAGLIGA MEDEL ……………………………………………………… 47

KOMMUNISTISKA PARTIET ÄR I FARA KÄMPA FÖR ATT RÄDDA DET ………………. 54

TILL KAMP FÖR SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI! ……………………………….. 61

FÖRORD

Kamrat Nils Holmberg överdriver icke då han inledningsvis säger att många partikamrater länge och med oro ställt den fråga som han i sin skrift tar upp och besvarar. Jag har under senare år ofta fått just denna fråga, särskilt från kamrater som har en rik fond av politisk erfarenhet att bygga på och tyckt sig skönja tydliga tecken till att Sveriges Kommunistiska Parti riskerar att socialdemokratiseras. Partiets politik har ju varit allt annat än självständig. Den har i stället underordnats frågan om den socialdemokratiska regeringens vara eller icke vara. Den nesligaste kapitulationen skedde då omsättningsskatten infördes och partiets riksdagsgrupp vid avgörandet nedlade sina röster för att »rädda» regeringen. I år har man hunnit därhän att omsen, denna utpräglade fattigmansskatt, i princip accepterats av partiledningen. Cirkeln är sluten, det må sedan opereras hur mycket som helst med andra skatteförslag.

Mest alarmerande är kanske ändå den ensidiga satsningen på att socialismen ska kunna genomföras på fredlig parlamentarisk väg. Därmed har kommunistiska partiet faktiskt godtagit de gamla revisionisterna Bernsteins och Kautskys av historien för länge sedan utdömda vanföreställningar. Därmed har det också slagit in på samma väg som socialdemokratin i början på detta sekel beträdde och som lett inte till en socialistisk omvandling av samhället utan till att den en gång i tiden socialistiska socialdemokratin omvandlats till det kapitalistiska samhällets gode och trogne förvaltare.

Det anföres som skäl för denna grova avvikelse från marxismen-leninismen, att läget förändrats, och visst har det förändrats. Men det har förändrats framför allt därhän att storfinansen i dag är starkare och mäktigare än någonsin och socialdemokratin, som en gång var utsugarnas fiende nummer ett i vårt land, i dag är deras främsta politiska stöd. Hur kan dessa förändringar motivera att man upphöjer de gamla revisionisternas fantasier till dagens främsta politiska sanning?

Vårt parti befinner sig i revisionismens utförsbacke. Kamrater, som deltagit i tidigare strider med folk som försökt dra partiet med sig till socialdemokratin, känner säkert igen tongångarna. Men partiet är sunt till sin kärna och kan, nu som förr, återföras till sin revolutionära kurs. Denna skrift ger på ett övertygande sätt sitt bidrag härtill. Den anger vägen till ett återupprättande av det anrika Kommunistiska Partiet och anvisar det dess roll i den allmänna kommunistiska frammarschen till seger över kapitalism och imperialism.

Knut Senander

 

VART GÅR SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI?

Många partikamrater har länge och med stigande oro ställt frågan här ovan. Andra har efter senaste riksdagsvalet blivit mycket optimistiska och svarar: »Framåt, ser ni väl». Så enkelt kan frågan inte avfärdas.

Röstsiffrornas betydelse

Ett proletärt partis röstsiffror är utan tvivel en mätare på dess inflytande. Vare sig de sjunker eller stiger, ger de dock inget besked om orsaken. En sjunkande röstsiffra kan vara ett tecken på att partiets politik är felaktig, men kan också ha helt andra orsaker. I och för sig bevisar den alltså ingenting om partiets politik. Med ett stigande röstetal förhåller det sig på samma sätt. Det kan vara ett tecken på att partiets politik är riktig, men kan också ha helt andra orsaker. År 1921 hade det socialdemokratiska partiet i Sverige ännu ett socialistiskt program. Numera är det sedan länge ett klassamarbetsparti, vars medlemmar i regeringen uppträder som monopolkapitalets förvaltare. Sedan 1921 har det likväl ökat sin röstsiffra från 631.000 till över 2 miljoner. Denna röstökning är tvivelsutan en mätare på hur socialdemokratins inflytande utvecklats i Sverige. Ingen vill väl dock påstå att den bevisar, att SAP alltjämt är det socialistiska proletärparti det en gång var. Låt oss alltså i detta sammanhang lämna röstsiffrorna åt sido.

Det är andra ting som måste granskas

Vill vi ha svar på frågan: Vart går Sveriges Kommunistiska Parti? måste vi se till andra och väsentligare ting. Vi bör undersöka huruvida partiet håller fast vid den uppgift för vilken det skapats. Vi bör granska dess förhållande till den marxistisk-leninistiska teorin, se efter om det vid utformningen av sin politik tillämpar marxismen-leninismen på svenska förhållanden och på alla områden av sin verksamhet arbetar såsom ett revolutionärt proletärt parti. Först då allt detta klarlagts, kan vi få ett på ovedersägliga fakta grundat svar på vår fråga.

VARFÖR HAR VI SKAPAT OCH KÄMPAT FÖR ATT BEVARA SKP?

Allt sedan SKP kom till och antog det kommunistiska namnet har dess historiska uppgift varit den som Uttalandet från de 81 kommunistiska partiernas konferens år 1960 anger, då det säger:

Marxismen-leninismens partier leder arbetarklassens och de arbetande massornas kamp för att genomföra den socialistiska revolutionen och upprätta proletariatets diktatur i den ena eller andra formen. (Världsläget och de kommunistiska partiernas uppgifter, utgiven av Sveriges Kommunistiska Parti, Sthlm 1961, s. 41.)

Vårt partis 19:e kongress anslöt sig också följdriktigt till detta uttalande. Samtidigt manade den »varje kommunistisk partiorganisation, varje enskild kommunist, att göra dessa historiska beslut till föremål för systematiska studier, låta dem bli riktningsgivande i arbetet och sätta in all kraft för att bekantgöra dem inom hela den svenska arbetarrörelsen och allaframstegsvänliga skikt». (Sveriges kommunistiska parti, 19:e kongressen, Sthlm 1961, s. 44.).

Läs resten här.

(Visited 205 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.