Lenin: Skall man bojkotta Riksduman?

“Därför att om vi deltager i valen, kommer vi ofrivilligt att bland folket understödja tron på duman och därigenom försvaga styrkan i vår kamp mot denna förfalskning av en folkrepresentation.”

Är inte dagens svenska riksdag också en “förfalskning av folkrepresentation” med det rådande medialäget och med alla dess fina herrar och damer som står på kö för att sitta i bolagsstyrelser och sälja sig som lobbyister? Lenin argumenterade i nedanstående text för att kommunisterna under de dåvarande omständigheterna inte skulle delta i valen utan genomföra en aktiv bojkott. Samtidigt säger han att de under andra omständigheter skulle deltagit i valen. Idag har vi ett politiskt läge med ett växande missnöje med det politiska och ekonomiska systemet som på sina håll emellanåt utbryter i öppet uppror. Vi har en härskande klass i Sverige som är helt besatt av att upprätthålla klassdiktaturens legitimitet genom pressa fram en hög andel röstande i valen. Vad gör vi då i denna situation? Skall vi bedra folket och låtsas som vi kan gå en ljusare framtid till mötes bara vi får en “vänster”-regering eller skall vi utnyttja valet för att lyfta frågan om alternativet? Vi föredrar den senare varianten. Arbetarklassen har allt vinna på utomparlamentarisk kamp och allt att förlora på den passiviserande föreställningen att reformisterna skall lösa problemen genom borgarstaten.

Skall man bojkotta Riksduman?

”Majoritetens” plattform

Arbetarklassens parti, Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti, förenar sig. Dess båda hälfter smälter samman med varandra och förbereder den redan inkallande förenings-kongressen.

Men mellan partiets båda halvor har ännu en meningsskiljaktighet beträffande Riksduman blivit kvar. Alla partimedlemmar måste ha denna fråga klar för sig, så att de målmedvetet kan välja delegerade till den gemensamma kongressen och lösa striden så, som alla partimedlemmar och inte bara de nuvarande centrala och lokala institutionerna önskar det.

Bolsjevikerna och mensjevikerna är ense om att den nuvarande duman är en ynklig förfalskning av en folkrepresentation, att man måste bekämpa detta bedrägeri och förbereda sig till väpnat uppror för att inkalla en av hela folket fritt vald Konstituerande församling.

Striden rör sig endast om taktiken gentemot duman. Mensjevikerna säger: vårt parti bör deltaga i valen av befullmäktigade och elektorer. Bolsjevikerna säger: aktiv bojkott mot duman. Vi skall i detta flygblad ge en framställning av bolsjevikernas åsikt, vilka på en nyligen hållen konferens av representanter för 26 RSDAP-organisationer antagit en resolution mot deltagande i valen.

Vad innebär en aktiv bojkott mot duman? Bojkott betyder vägran att deltaga i valen. Varken dumadeputerade, elektorer eller befullmäktigade vill vi välja. Aktiv bojkott betyder inte att man helt enkelt avhåller sig från att välja, utan att valmötena i bred omfattning utnyttjas för den socialdemokratiska agitationen och organisationen. Att utnyttja mötena betyder att tränga in i dem både legalt (genom införande i röstlängderna) och illegalt, att där framlägga socialisternas hela program och alla åsikter, uppvisa hela förljugenheten och falskheten hos denna duma samt mana till kamp för Konstituerande församlingen.

Varför vägrar vi att deltaga i valen?

Därför att om vi deltager i valen, kommer vi ofrivilligt att bland folket understödja tron på duman och därigenom försvaga styrkan i vår kamp mot denna förfalskning av en folkrepresentation. Duman är intet parlament, utan en av självhärskardömet uppgillrad fälla. Vi måste förstöra denna fälla genom att avvisa varje deltagande i valen.
Därför att om vi skulle förklara det vara tillåtligt att deltaga i valen så vore vi för konsekvensens skull tvungna att deltaga i valen av dumadeputerae. De borgerliga demokraterna, t. ex. Chodskij i Narodnoje Chosjaistvo (Folkhushållningen) råder oss just att i detta syfte ingå valöverenskommelse med kadeterna. Men alla socialdemokrater, såväl bolsjevikerna som mensjevikerna, avvisar nu dessa överenskommelser, då de förstår att duman inte är något parlament utan ett nytt polisbedrägeri.

Därför att vi nu som parti inte kan ha någon nytta av valen. Det finnes ingen agitationsfrihet. Arbetarklassens parti förföljes. Dess representanter arresteras utan domstolsbeslut, dess tidningar indrages, dess möten förbjudes. Partiet kan inte vid valen legalt slå ut sin fana, kan inte ställa upp sina kandidater inför hela folket utan att utlämna dem åt polisen. Vid ett sådant sakläge är ett revolutionärt utnyttjande av mötena utan att deltaga i valen mycket fördelaktigare för vår agitation och organisation än att deltaga i mötena för att verkställa legala val.

Mensjevikerna förkastar val av deputerade till duman, men de vill välja befullmäktigade och elektorer. För vilket ändamål ? För att av dem bilda en folkduma eller en fri, illegal folkrepresentation i stil med en allrysk sovjet av arbetar- (och därtill bonde-) deputerade?

Härtill invänder vi: om det behövs fria representanter, varför då förknippa deras val med någon slags duma? Varför utlämna förteckningen över våra befullmäktigade åt polisen? Och varför bilda nya arbetardeputerades sovjeter på ett nytt sätt, då de gamla arbetardeputerades sovjeter ännu existerar (exempelvis i Petersburg)? Det är onödigt och till och med skadligt, ty det framkallar den oriktiga och utopiska föreställningen, att sovjeterna, som befinner sig i
förfall och upplösning, skulle kunna upplivas genom nya val i stället för genom ny förberedelse och utbredning av upproret. Men att för upprorets syften fastställa lagliga val på lagliga tider, det är rent av löjligt.

Mensjevikerna åberopar sig på att socialdemokraterna i alla länder deltager i parlamenten, till och med i de sämsta parlament. Denna hänvisning är inte riktig. I ett parlament skulle vi också deltaga till det sista. Men mensjevikerna ser ju själva, att duman inte är något parlament, och de vägrar själva att deltaga i den. De påstår att arbetarklassen är uttröttad och vill vila sig genom legala val. Men partiet kan och får inte bygga sin taktik på en övergående trötthet i några centra. Det vore att föra partiet i fördärvet, ty uttröttade arbetare skulle inte leverera några elektorer i partiets anda, utan endast sådana som skulle kompromettera partiet. Man måste arbeta ihärdigt och tålmodigt och härvid spara proletariatets krafter, men man får inte förlora tron på att den deprimerade stämningen är övergående, att arbetarna kommer att resa sig ännu starkare, ännu djärvare än i Moskva, att de kommer att sopa bort den tsaristiska duman. Låt de outvecklade och okunniga gå till duman – partiet kommer inte att binda sitt öde vid dem. Partiet säger dem: er egen livserfarenhet kommer att bekräfta våra politiska förutsägelser.
Ni skall själva få erfara, vilket bedrägeri denna duma är, och ni skall komma tillbaka till partiet, då ni insett, att dess råd är riktiga.

Mensjevikernas taktik (att deltaga i valen men inte välja in någon i duman) är inkonsekvent och motsäger sig själv. Den är oduglig för ett massparti, ty i stället för ett enkelt och klart avgörande ger den någonting förvirrat och tvetydigt. Den är opraktisk, ty om förteckningarna över partiets befullmäktigade faller i händerna på polisen, så kommer partiet att lida en svår förlust. Slutligen är denna taktik i verkligheten inte genomförbar, ty om mensjevikerna uppträder på möten med vårt program, så kommer det oundvikligen att leda till att det i stället för
legala val blir ett illegalt utnyttjande av mötena utan val. De genom polisregimen skapade förhållandena kommer att förvandla mensjevikernas deltagande i mötena och mensjevikernas deltagande i valen till ett bolsjevikiskt revolutionärt utnyttjande av mötena.

Ned med duman!  Ned med det nya polisskojet!
Medborgare! Hedra minnet av de stupade Moskvahjältarna genom att på nytt förbereda det väpnade upproret!
Leve den av hela folket fritt valda Konstituerande församlingen!

Det är vår kampparoll. Och denna paroll kan endast förenas med den aktiva bojkottens taktik.
Januari 1906. Publicerad som flygblad i januari 1906.

(Visited 113 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.