Lenin 1901 – Vår rörelses omedelbara uppgifter

“Vi måste träna upp människor som är villiga att ägna hela sitt liv, inte bara frikvällarna, åt revolutionen; vi måste bygga upp en organisation som är stor nog att tillåta införandet av en strikt arbetsfördelning i de olika arbetsformerna. Slutligen, beträffande taktikfrågor, skall vi begränsa oss till följande: socialdemokratin binder inte sina händer, den inskränker sig inte till en enda förutfattad plan eller metod för politisk kamp; den erkänner alla kampmetoder, under förutsättning att de svarar mot den styrka som partiet har till sitt förfogande och underlättar uppnåendet av bästa möjliga resultat under de givna förutsättningarna.”

Vladimir I. Lenin. December 1900 i Iskra nr 1.

Rysk socialdemokrati har upprepade gånger förklarat att det Ryska arbetarpartiets omedelbara politiska uppgift är  att störta självhärskardömet, att uppnå politisk frihet. Detta förkunnades för mer än 15 år sedan av den ryska socialdemokratins representanter – medlemmarna i Gruppen arbetets frigörelse. Det bekräftades för två och ett halvt år sedan av de representanter för de ryska socialdemokratiska organisationer som, våren 1898, grundade det Ryska socialdemokratiska arbetarpartiet. Trots dessa upprepade deklarationer är emellertid frågan om ryska socialdemokratins politiska uppgifter i dag åter framträdande.

Många av vår rörelses representanter uttrycker tvivel om riktigheten i ovannämnda lösning av frågan. Det hävdas att den ekonomiska kampen är av överordnad belydelse; proletariatets politiska uppgifter skjuts i bakgrunden, inskränks och begränsas, och det sägs t. o. m. att talet om att bilda ett oberoende arbetarparti i Ryssland bara är att upprepa någon annans ord, och att arbetarna bara bör fortsätta den ekonomiska kampen och lämna politiken till intelligentian i samarbete med liberalerna. Den nya trons senaste bekännelse (det beryktade Credo) innebär ett tillkännagivande att det ryska proletariatet ännu inte är myndigt, och ett fullständigt förkastande av det socialdemokratiska programmet. Rabotjaja Mysl (särskilt i dess Särskilda tillägg) intar praktiskt taget samma hållning. Rysk socialdemokrati genomgår en period av vacklan och tvivel gränsande till självförnekande. Å ena sidan avskiljs arbetarrörelsen från socialismen, arbetarna får hjälp att fortsätta den ekonomiska kampen, men ingenting, eller nästan ingenting, görs för att förklara de socialistiska målen och hela rörelsens politiska uppgifter för dem. A andra sidan avskiljs socialismen från arbetarrörelsen; ryska socialister börjar åter mer och mer tala om att kampen mot regeringen måste föras vidare uteslutande av intelligentian därför att arbetarna inskränker sig själva till den ekonomiska kampen.

I vår mening har marken till detta förhållandenas bedrövliga tillstånd beretts av tre omständigheter. För det första inskränkte sig ryska socialdemokrater i sin tidiga verksamhet enbart till arbete i propagandacirklar. När vi tog upp agitation bland massorna var vi inte alltid kapabla att avhålla oss från att gå till den andra ytterligheten. För det andra måste vi ofta i vår tidiga verksamhet kämpa mot Narodnaja Volja-anhängare för vår rätt att existera. Dessa avsåg med “politik” en verksamhet som var isolerad från arbetarrörelsen och inskränkte politiken till rent konspiratorisk kamp. När socialdemokraterna tillbakavisade detta slags politik gick de till ytterligheten att skjuta politiken helt och hållet i bakgrunden. För det tredje: i arbetet i små, lokala arbetarcirklars isolering, ägnade inte socialdemokraterna tillräckligt mycket uppmärksamhet åt nödvändigheten att organisera ett revolutionärt parti som skulle kunna förena alla de lokala gruppernas aktiviteter och göra det möjligt att organisera det revolutionära arbetet efter korrekta linjer. Det isolerade arbetets övervikt är naturligt förbundet med den ekonomiska kampens övervikt.

Dessa omständigheter resulterade i inriktning på bara en sida av rörelsen. Den “ekonomistiska” strömningen (dvs. om vi kan tala om en “strömning”) har försökt upphöja denna trångsynthet till en speciell teoris värdighet och har för detta ändamål försökt nyttja den moderna bernsteinismen och den moderna “kritiken av marxismen”, som bjuder ut gamla borgerliga idéer under ny etikett. Dessa försök har i sig själva framkallat faran för ett försvagande av förbindelsen mellan den ryska arbetarrörelsen och rysk socialdemokrati, förtruppen i kampen för politisk frihet. Vår rörelses mest trängande uppgift är att stärka denna förbindelse.

Socialdemokratin är kombinationen av arbetarrörelsen och socialismen. Dess uppgift är inte att passivt stödja arbetarrörelsen på vart och ett av dess olika stadium, utan att företräda hela rörelsens intresse att utpeka för denna rörelse dess yttersta mål och politiska uppgifter, och att slå vakt om dess politiska och ideologiska oavhängighet. Isolerad från socialdemokratin blir arbetarrörelsen obetydlig och oundvikligen borgerlig. Genom att bara föra en ekonomisk kamp, förlorar arbetarklassen sin politiska oavhängighet; den blir andra partiers svans och förråder den stora principen: “De arbetande klassernas frigörelse måste erövras av de arbetande klasserna själva1.” I varje land har det funnits en period under vilken arbetarrörelsen existerat avskild från socialismen, där var ocfa en gick sin egen väg; och i varje land har denna isolering försvagat både socialismen och arbetarrörelsen. Endast sammansmältningen av socialismen med arbetarrörelsen har i alla länder skapat en varaktig bas för båda. Men i varje land utvecklas denna förbindelse mellan socialismen och arbetarrörelsen historiskt, på unika sätt, i överensstämmelse med de rådande förhållandena i tid och rum. I Ryssland fastlogs nödvändigheten att förena socialismen och arbetarrörelsen för länge sedan i teorin, men utförs först nu i praktiken. Det är en mycket svår process, och det finns därför ingenting förvånande i det faktum att den åtföljs av vacklan och tvivel.
Vad kan det förflutna lära oss?

Den ryska socialdemokratins hela historia har lett till det tillstånd där den mest brådskande uppgiften är kampen mot självhärskardömets regering och uppnåendet av politisk frihet. Vår socialistiska rörelse koncentrerade sig så att säga på kampen mot självhärskardömet. A andra sidan har historien visat att det socialistiska tänkandets isolering från de arbetande klassernas förtrupp är större i Ryssland än i andra länder, och att om detta tillstånd fortsätter, så är den revolutionära rörelsen i Ryssland dömd till maktlöshet. Ur detta tillstånd uppstår den uppgift som den ryska socialdemokratin måste fullfölja – att genomsyra proletariatets massor med socialismens idéer och politisk medvetenhet, och att organisera ett revolutionärt parti som är oskiljaktigt förenat med den spontana arbetarrörelsen. Rysk socialdemokrati har gjort mycket i denna riktning, men mycket mer återstår ännu att göra. Med rörelsens tillväxt blir verksamthetsfältet för socialdemokrater vidare; arbetet blir mer varierat, och ett ökande antal aktivister inom rörelsen kommer att koncentrera sina ansträngningar på skilda specialuppgifter som det dagliga behovet av propaganda och agitation bringar i förgrunden. Detta fenomen är helt naturligt och oundvikligt, men det föranleder oss att särskilt befatta oss med att hindra att dessa speciella verksamheter och kampmetoder blir självändamål, och med att hindra förberedande arbete från att betraktas som den huvudsakliga och enda aktiviteten.

Vår huvudsakliga och grundläggande uppgift är att underlätta arbetarklassens politiska utvecklande och politiska organisering. De som skjuter denna uppgift i bakgrunden, som vägrar att under den underordna alla de speciella uppgifterna och särskilda kampmetoderna följer en felaktig väg och orsakar rörelsen allvarlig skada. Och den skjuts i bakgrunden, för det första av alla dem som uppmanar revolutionärer att endast använda krafterna i isolerade konspiratoriska cirklar som är avskurna från arbetarrörelsen i kampen mot regeringen. Den skjuts i bakgrunden för det andra av dem som begränsar innehållet och vidden i den politiska propagandan, agitationen och organisationen; som tycker att det är passande att bjuda arbetarna på “politik” bara vid enstaka tillfällen i deras liv, bara vid festliga tillfällen; som alltför ivrigt ersätter den politiska kampen mot självhärskardömet med krav på partiella eftergifter från självhärskardömet, och som inte går tillräckligt långt för att försäkra sig om att dessa krav på partiella eftergifter höjs till en obeveklig, systematisk kamps status, – en arbetarklassens revolutionära partis kamp mot självhärskardömet.

“Organisera!” upprepar Rabotjaja Mysl oupphörligt i alla tonarter till arbetarna, och alla anhängare av “ekonomist”-strömningen ger eko åt ropet. Naturligtvis omfattar vi helt och fullt denna uppmaning, men vi undlåter inte att tillägga: organisera, men inte bara i inbördes understödskassor, strejkfonder och arbetarcirklar: organisera också i ett politiskt parti; organisera för den beslutsamma kampen mot självhärskardömets regering och hela det kapitalistiska samhället. Utan sådan organisation kommer proletariatet aldrig att höja sig till den klassmedvetna kampen; utan en sådan organisation är arbetarrörelsen dömd till maktlöshet. Utan annan hjälp än fonder och understödskassor och studiecirklar kommer arbetarklassen aldrig att kunna fullfölja sin historiska uppgift – att befria sig själv och hela det ryska folket från politiskt och ekonomiskt slaveri. Ingen enda klass i historien har nått makten utan att frambringa sina politiska ledare, sina framstående representanter, förmögna att organisera en rörelse och leda den. Och den ryska arbetarklassen har redan visat att den kan frambringa sådana män och kvinnor. Kampen som utvecklats så vitt under de senaste fem eller sex åren har uppenbarat arbetarklassens väldiga potentiella revolutionära kraft; den har visat att den mest skoningslösa förföljelse från regeringen inte minskar, utan tvärtom ökar, antalet arbetare som kämpar för socialismen, för politisk medvetenhet och för den politiska kampen.

Kongressen som våra kamrater höll 1898 definierade korrekt våra uppgifter och upprepade inte bara andra människors ord, gav inte bara uttryck åt “intellektuellas” entusiasm … Vi måste resolut gå till verket för att fullfölja dessa uppgifter, i det vi sätter frågorna om partiets program, organisation och taktik på dagordningen. Vi har redan framlagt våra åsikter om programmets grundläggande förutsättningar, och detta är naturligtvis inte platsen att utveckla dem i detalj. Vi ämnar ägna en serie artiklar i kommande nummer åt organisationsfrågor, som är bland de mest brännande problemen som förestår oss. I detta avseende ligger vi åtskilligt efter de gamla arbetarna i den ryska revolutionära rörelsen. Vi måste öppet tillstå denna brist och utveckla alla våra ansträngningar för att tänka ut metoder för större förtegenhet i vårt arbete, att systematiskt propagera de rätta arbetsmetoderna, de rätta metoderna att vilseleda gendarmerna och att undgå polisens snaror. Vi måste träna upp människor som är villiga att ägna hela sitt liv, inte bara frikvällarna, åt revolutionen; vi måste bygga upp en organisation som är stor nog att tillåta införandet av en strikt arbetsfördelning i de olika arbetsformerna. Slutligen, beträffande taktikfrågor, skall vi begränsa oss till följande: socialdemokratin binder inte sina händer, den inskränker sig inte till en enda förutfattad plan eller metod för politisk kamp; den erkänner alla kampmetoder, under förutsättning att de svarar mot den styrka som partiet har till sitt förfogande och underlättar uppnåendet av bästa möjliga resultat under de givna förutsättningarna. Om vi har ett starkt parti, kan en enda strejk vändas till en politisk demonstration, till en politisk seger över regeringen. Om vi har ett starkt parti, kan en revolt på ett enda ställe växa till en segerrik revolution. Vi måste tänka på att kampen mot regeringen om partiella krav och vinnandet av vissa eftergifter bara är lätta skärmytslingar med fienden, sammanstötningar mellan utposter, medan den avgörande striden ännu återstår. Framför oss reser sig i all sin styrka fiendens fästning som låter skott och granater regna över oss, och mejar ned våra bästa kämpar. Vi måste inta denna fästning, och vi kommer att inta den, om vi förenar det uppvaknande proletariatets alla krafter med de ryska revolutionärernas alla krafter i ett parti som kommer att dra till sig allt som är vitalt och ärligt i Ryssland. Först då kommer den ryska arbetarrevolutionären Pjotr Alexejevs stora profetia att bli fullföljd: “De arbetande miljonernas kraftfulla arm kommer att lyftas, och despotismens ok, skyddat av soldaternas bajonetter, kommer att krossas i atomer.”

(Visited 105 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.