Tankar kring kommunistisk organisering

Syftet
Syftet med vårt politiska arbete är att organisera största möjliga andel av folket för brytandet av borgarklassens makt i den socialistiska revolutionen och för att bygga upp proletariatets diktatur med syfte att föra mänskligheten in i det enda samhälle som gör slut på alla klasser och ger rättvisa och slutlig fred, kommunismen. För detta behöver varje lands arbetarklass ett kommunistiskt parti som leder och organiserar klassen och folket så att alla kommer till nytta i kampen. Detta parti behöver på ett levande och skapande sätt tillämpa alla de samlade lärdomar och erfarenheter från världens folks kamp både de som slutat i nederlag och de framgångsrika och i synnerhet de som lyckats bygga socialismen. Det måste grundas på proletariatets vetenskapliga ideologi, som idag är marxismen-leninismen-maoismen, och utgå från en konkret analys av konkreta förhållanden och skapa revolutionens väg i detta land och ha mod vilja och hänförelse nog att följa den.

Innan partiet
Innan detta parti finns måste kommunisterna sträva efter att detta byggs och organisera sig för denna kamp. De måste gå från del lilla till det stora och det som i sin begynnelse är blygsamt men spirande växer till sig genom en korrekt ideologisk-politisk linje och hård och tålmodig och tidskrävande kamp för att bygga det nya och rasera det gamla samhället. Denna nya organisation måste ständigt balansera olika faktorer och hantera motsättningar på bästa vetenskapliga vis. Givetvis räcker det inte med att organisationen har en korrekt ideologisk-politisk linje utan det krävs att denna efterlevs av kamraterna i praktiken för att sedan utvärderas och förbättras.

Inte bara proletariatet
Huvudmotsättningen i detta land går mellan proletariatet och bourgeoisien och därmed är karaktären på revolutionen socialistisk, men detta innebär inte att proletariatet bör stå ensamma i dessa strävanden utan största möjliga del av folket kan, bör och ska vinnas. För detta bygger kommunisterna upp olika frontorganisationer och en enhetsfront som oumbärliga instrument för att vinna olika skikt, grupper, klasser och individer som står eller kan komma att stå på proletariatets sida.

Frontorganisationer
Alla i detta land kommer inte att bli kommunister, utan det kommer att finnas både fiender och mellangrupper och det gäller för kommunisterna att vinna mellangrupperna i syfte att isolera och slutligen förinta fienden. Kommunisterna måste bygga frontorganisationer på rätt nivå för att förmå de kamrater som inte har en fullständig kommunistisk övertygelse eller hängivenhet i nuvarande stund att kunna tjäna kommunismens sak maximalt utifrån deras förutsättningar. Kommunisterna måste vara på det klara med att vi alla är produkter av det kapitalistiska samhället och präglat av det och vara tålmodiga och förstående för de som kan vinnas över till vår sak men hindras av ideologiska vanföreställningar av falskt borgerligt medvetande.

Bli ett med dem
Det politiska arbete bland de delar av folket som inte är kommunister eller kommunister under formering nämns massarbete. I detta måste kommunisterna vara mycket vaksamma, ödmjuka och oftast ha förmåga att lyssna mer än prata. Kommunisterna måste vara massorna behjälpliga och på allvar sätta sig in i deras världsbild och liv och bli ett med dem. Kommunisterna intresserar sig för dem och skapar så ofta de kan nya förbindelser med massorna och utvecklar dem och förmedlar bilden att lycka är kamp och i den löser vi våra problem.

Ständig omvandling
I det politiska arbetet är det viktigt att vara noggrann och kunna dela med sig av sina praktiska erfarenheter och sitt teoretiska kunnande på ett systematiskt sätt och kommunisternas organisation måste skapa lämpliga forum för detta. Erfarenheter kan vara både positiva och negativa och kommunisterna måste ständigt vara i en process av ideologisk omvandling främst genom kamraternas kritik och samvetsgrann självkritik, en process utan ände som måste ledas väl och syfta till att stärka kollektivet.

(Visited 136 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.