Socialdemokratins byråkratiserings- och föruttnelseprocess

Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) var från början ett revolutionärt parti till viss del inspirerat av Pariskommunen och Kommunistiska manifestet men partiet urartade ganska snabbt och kom i händerna på en kapitalistvänlig byråkrati. Hur gick detta till? Socialdemokraten Daniel Suhonen skriver om detta i sin bok “Partiledaren som kom in från kylan” (2014).

Den reformistiska funktionärsbyråkratin tar makten
En viktig orsak till att marxismen förkastades på det ideologiska planet var att ledningen för SAP låg i händerna på ett professionellt funktionärsskikt vilka i stor utsträckning var tidningsmän och ofta samtidigt riksdagsmän. Denna byråkrati bestod av ett homogent och väl sammanhållet socialt skikt. De var nära allierade och i viss utsträckning identiskt med den fackliga funktionärskåren. Detta funktionärsskikt samlade värdefull erfarenhet på få händer och de fick andra roller utanför rörelsen som t.ex. arbetsköpare. Redan 1914 var de på god väg att lämna arbetarklassen, ekonomiskt och socialt. Till deras funktionärsställning var knutet sociala och materiella privilegier vilket skiljde funktionärerna från dem som de var satta att företräda.

Parlamentarismen bidrog till byråkratiseringen
Funktionärsbyråkratin var helt cental när SAP skulle integreras i den parlamentariska beslutsprocessen och bli rumsent för borgarklassen. Ofta bröt riksdagsgruppen mot beslut som fattats i kongresserna. Trots den avrustningslinje som partikongressen 1911 uttalat sig för så drev riksdagsfraktionen en militaristisk linje. Trots att 1911 års partikongress tog avstånd från “ministersocialismen” (att socialister skulle sitta i regering med liberaler) så inledde de förhandlingar med liberalerna om regeringssamverkan. Borgarklassen ställde krav på partiet att förändra sin inställning i flera avgörande frågor. Riksdagsgruppen var partihögerns starkaste fäste och motorn i utvecklingen. Dit rekryterades också funktionärer med social bakgrund utanför arbetarklassen. Samarbetet med liberalerna förstärkte SAP:s vandring högerut. Branting krävde att ett samarbete med liberalerna skulle genomgföras och att de som motsatte sig skulle uteslutas. Funktionärsbyråkratin kom allt mer att dominera SAP och närstående organisationer under 1900-talet.

 

(Visited 68 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.