Flera kader! Reflektioner kring Ung Vänsters kommande kongress

Huset ovan ligger i Karlstad där Ung Vänster håller sin kongress.

1970 förlorade dåvarande Vänsterpartiet hela ungdomsförbundet när de bröt med moderpartiet och bytte namn från Vänsterns Ungdomsförbund till Marxist-leninistiska kampförbundet (MLK). MLK:s fullständiga namn blev så småningom Marxist-leninistiska kampförbundet för Sveriges kommunistiska parti (marxist-leninisterna). Det har under senare tid förekommit vänsterutbrytningar och vänsteruteslutningar ur Ung Vänster så det kan vara intressant att se vilka idéer som uttrycks på kongressen och hur motsättningarna mellan högern och vänstern tar sig uttryck.

“Ung Vänsters uppgift är att vara det tydliga vänsteralternativet. Vi är de som alltid ser maktstrukturerna, kanaliserar
längtan efter ett i grunden annat samhälle och finns på plats i ungas vardag för att mobilisera för förändring.”. (Verksamhetsplanen, s 1)

De beskriver att de kanaliserar längtan men vilken typ av verksamhet kanaliseras denna längtan till?

“Vårt politiska och organisatoriska projekt handlar om förankring hos unga i arbetarklassen…. . Ung Vänster ska vara ett slagkraftigt alternativ i alla kampens olika dimensioner – i den lokala närvaron, ta plats i samhällets idédebatt och ha ett utåtriktat basarbete som gör oss till en referenspunkt i ungas vardag. I ett sådant förbund är aktivismen avgörande, men också de interna politiska diskussionerna, studiearbetet och förmågan till att hela tiden bygga organisationen starkare och stabilare”.

Bara legala kampformer?
“Ung Vänster ska vara ett slagkraftigt alternativ i alla kampens olika dimensioner“. Detta låter verkligen radikalt men varför utesluter de då några bara för att de har uttalat stöd för Revolutionära Fronten? Är det bara de kampformer som är godkända av borgarstaten som accepteras?

Hårda motsättningar
“Vi lämnar bakom oss en kongressperiod som till stora delar präglats av hårda stämningar internt. Det är genom att slå vakt om våra interndemokratiska strukturer, gemensamma ståndpunkter och principer som vi trots motgångarna blivit ett starkare förbund.”

Revolutionärer?
“Ett revolutionärt förbund måste byggas underifrån. Vi formar vår organisation med utgångspunkt i effektivitet och interndemokrati. Det förstnämnda därför att det är en förutsättning för en framgångsrik kamp och det
sistnämnda därför att en revolutionär organisation måste byggas underifrån. Vår organisationsmodell kommer ur en över hundra år lång process som har format hur vi arbetar.”.
Vari består det revolutionära i deras verksamhet? Det vi har sett av deras praktik är bara legalism. På vilket sätt är detta revolutionärt?

Medlemmarna förväntas vara aktiva i massrörelser
“Man är Ung Vänster-aktivist hela tiden och inte bara på klubbmötet. Vi är de som drar ihop protester när skolkamraten hotas av utvisning, grannen som styr upp ett nätverk när hyresrätterna ska säljas ut, klasskompisen som ordnar feministiskt självförsvar i skolan och arbetskamraten som ser till att alla är med i facket. Att vara aktiv i massrörelser är en naturlig del av att vara Ung Vänster-medlem”.

För svag ledning. Styrelser fungerar som klubbar
” Idag är problemet att våra distriktsstyrelser generellt är för svaga, och ibland finns också en felaktig syn på vad distriktens roll är, som bland annat tar sig uttryck i att distriktsstyrelser fungerar nästan som en klubb”.

Låtsas-autonoma? De skriver att förbundet måste byggas underifrån samtidigt som de förklarar det är allvarligt att inte ledningen fungerar. Säkert attraherar denna retorik några men är det inte falskt? Det ju finns alltid en motsättning mellan centralism och demokrati som hela tiden måste hanteras i en poltisk organisation. Ett problem som de tydligen är bekanta med.

Ung Vänster är en kaderorganisation
“Fler i kadern måste bli politiska experter på relevanta sakområden och därmed bli referenspunkter såväl inom
förbundet som i debatten utanför. På förbundsnivå måste vi utveckla de institutioner vi tidigare har byggt upp – Röd Press, Red Planet och bokförlaget Nixon – samtidigt som hela förbundet också behöver ta ansvar för att dessa …”

Studiearbetet skall skapa en större kader
Att förändra världen-kursen, produktion av flera nya studiecirklar och digitalisering av Kämpa-Lär steg 1 och 2. Trots det som har gjorts återstår mycket att göra, särskilt på klubb- och distriktsnivå där studiearbetet behöver spela en större roll för verksamheten. Målsättningen med studiearbetet är att skapa en större kader som självständigt, utifrån sina egna teoretiska och ideologiska kunskaper, kan göra självständiga analyser och dra politiska slutsatser”.

Ung Vänster, en motor för att Vänsterpartiet skall få fler röster?
“Ung Vänster kämpar sida vid sida med Vänsterpartiet. Vi ser att vårt moderpartis sak också är vår och att våra mål sammanfaller, även om vi arbetar på olika sätt och på olika arenor. Vi strävar efter att förstärka och gynna deras arbete utan att göra anspråk på att styra det. Våra organisationer är inte detsamma och kommer ha olika ståndpunkter ibland, men vi är självständiga delar av samma rörelse och förhållandet mellan oss bygger på solidaritet och ömsesidighet.”

Ung Vänsters huvuduppgifter
“Ung Vänsters huvuduppgifter i detta nya politiska landskap är både att vidga vad som anses möjligt att göra och vidga de reella möjligheterna till politisk förändring. För att detta ska bli verklighet finns det två saker som är av särskild vikt: en förskjutning vänsterut av den politiska debatten samt fokus på ungas konkreta livsvillkor”

Ändringar i stadgarna skall göra det lättare att utesluta
“Stadgekommittén har noterat att det i samband med de under kongressperioden aktuella uteslutningsärendena på sina hålla har uppstått diskussioner kring tolkningen av uteslutningsstadgandet som verkar bero på att stadgandet har en något otydlig ordalydelse. Stadgekommittén menar att det självklart är så att det inte ska krävas att en medlem har en faktisk avsikt att skada förbundet för att en uteslutning ska kunna vara aktuell utan att det räcker med att ett agerande faktiskt skadar förbundet, och föreslår därför en ändrad ordalydelse för att tydliggöra detta. Stadgekommittén yrkar
att “på annat sätt försöker motarbeta och skada förbundet” i §3 mom 7 ändras till “motarbetar eller skadar förbundet, eller försöker göra detta”.

 

 

 

 

 

(Visited 51 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.