Samarbete med Socialdemokraterna?

Texten nedan är hämtad ut SKA:s tidning Revolt nr 2 1958. Den är en vass kritik av Vänsterpartiets föregångares samarbete med Socialdemokraterna. Socialdemokraternas roll som storfinansens utpost inom arbetarrörelsen har inte ändrats till idag och deras kritik av hur Socialdemokraterna har stärkt kapitalisternas grepp om statsmaskineriet är riktigt intressant. Författaren kritiserar S för att inte ha förstatligat mer och att det skulle visa att de inte vill socialism. Vi skulle inte ha uttryckt oss på det sättet. Rubrikerna i rexten är våra.

AKTUELL HISTORIA. “Vilka vill nu det kommunistiska partiet samarbete och enhet med? Partiet har i olika sammanhang velat göra gällande att det är med de socialdemokratiska arbetarna men mot deras ledare. Hilding Hagberg har emellertid deklarerat att kommunisterna inte vill likvidera det socialdemokratiska partiet. Men vad säger egentligen partiledningen om dessa socialdemokrater, vilka den så hängivet önskar stödja?

Socialdemokraterna har låtit överklassen stärka greppet över statsmaskineriet
Man har öppet konstaterat att socialdemokraterna, som sedan 1932 innehaft regeringsmakten eller ledningen av den och ensamma regerat med absolut majoritet i riksdagen under tiden 1945—51, ändock inte blott låtit storfinansen behålla den ekonomiska makten utan t. o. m. låtit dennas maktställning bli starkare än någonsin. Genom att vidmakthålla en mycket smal social rekryteringsbas för ämbetsmännen (procenten statliga ämbetsmän från socialgrupp 3 är lägre nu än för 20 år sedan!) har regeringen låtit överklassen behålla och stärka greppet över statsmaskineriet.

Vid valrörelserna äger en kort skenbar kamp i form av valtal rum
Samarbetet mellan regeringen och storfinansens spetsar är gott. Det goda förhållandet grumlas endast vid valrörelserna, då en kort skenbar kamp i form av valtal äger rum. Det kommunistiska partiet vet att det aldrig socialiserats så litet i detta land som under socialdemokraternas regeringstid, därför att ledarna inte vill socialism. Det vet också att regeringen blott i ett försvinnande fåtal fall under de nämnda åren litat till sin voteringsmajoritet. Tvärtom har den även i majoritetsställning fört en med minoriteten, de borgerliga, gemensam ekonomisk politik genom bl. a. ränte- och hyreshöjningen, priskontrollens och investeringsavgiftens avskaffande samt genomtrumfandet av tvåårsavtaLet i samspel med LO, för att nämna blott något av det under de sista åren aktuella.

Socialdemokraterna vill enighet för att dämpa klasskampen
Det socialdemokratiska partiet vill enighet för att dämpa klasskampen och att det är för samverkan med socialdemokratiska partiet vill enighet för att dämpa klasskampen arbetarklassens huvudfiender, att det hyllar klassamarbetet, vilket på socialdemokratiskt språk kallas “samförståndsvilja” och “nära nog värdegemenskap på de väsentliga punkterna” (Morgon-Tidningen 20/10 1957). Monarkin skulle inte heller utan orsak “tacka Gud” för sociademokraterna — en uppskattning som kvitteras med att regeringen undviker att göra något för monarkins avskaffande.

Socialdemokratismens huvuduppgift är att göra arbetarna solidariska med det kapitalistiska systemet
SKP har genom uttalanden i sin press under de senaste åren visat att det är medvetet om alla dessa för socialdemokratin graverande fakta. Däremot har partiet varit mer förtegen om socialdemokratins ideologiska roll och principiella betydelse. Socialdemokratismens huvuduppgift är ju att göra arbetarna solidariska med det kapitalistiska systemet. För detta syfte söker dess parti inge arbetarna bl. a. den uppfattningen, att det vore likgiltigt vem som äger produktionsmedlen, söker genom hets och lögner i alla sammanhang misstänkliggöra Sovjetunionen och de övriga socialistiska länderna och framställa upprustningen som om det vore en angelägenhet även för arbetarna. Den socialdemokratiska pressen spelar därvidlag en särskilt farlig roll eftersom den söker framstå som språkrör för arbetarklassens intressen. Med hjälp av propagandafraser talar den för säkerhets skull ibland om “principiella stridsfrågor” i den politiska debatten men måste även då erkänna att dessa “blivit nästan helt undanskymda” (Morgon-Tidningen 20/10 1957).

Socialdemokratin tjänstgör som storfinansens utpost inom arbetarrörelsen
Eftersom socialdemokratin i enlighet med vad ovan tecknats tjänstgör som storfinansens utpost inom arbetarrörelsen tillhör den såsom kapitalismens ideologiska, viktigaste stöd i så hög grad arbetarrörelsens inre fiender att den måste ideologiskt krossas och dess maktställning såväl inom arbetarklassens organisationer som i samhället brytes innan arbetarna på ett avgörande och slutgiltigt sätt kan ta itu med huvudfienden, kapitalismen.

Man bör bedöma en människa efter hennes handlingssätt och inte efter hennes ord.
Men Hilding Hagberg, som känner till såväl socialdemokraternas deklarationer som deras gärningar, stöder sig helt på de förra i sitt försvar för sin strävan efter betingelselöst samarbete med det socialdemokratiska partiet och hävdar att detta parti “i vart fall i princip säger sig eftersträva liknande lösningar som kommunistiska partiet och att det, i vart fall programmatiskt, bekänner sig till socialismen” (Ny Dag 17/5 1957). Han synes därvid dra sina slutsatser utan hänsyn till en mycket vis regel, grundad på uråldrig mänsklig erfarenhet, nämligen den att man bör bedöma en människa efter hennes handlingssätt och inte efter hennes ord.”

(Visited 113 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

8 thoughts on “Samarbete med Socialdemokraterna?

 1. LARZ GUSTAFSSON

  Läs Peter Bratts bok “Med rent uppsåt” så ser du snabbt vad SAP går för.

  Reply
 2. Redaktionen

  Menar du Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund? Varför vill du ha ett “F” på slutet?

  Reply
 3. Jaime

  men går inte att överföra helt till vår tid. Marx samarbetade ofta med reformister, så gjorde också Lenin och Mao. men det var berättigat utifrån hur det då såg ut. Ibland kanske de hade fel för att det inte såg allt. men ska Vi Idag samarbeta? med sossarna, NEJ. med anarkister, NEJ. med Vänsterpartiet, NEJ. Men revolutionära ml-/mlm-grupper JA, om det leder frammåt. Här går inte att vara dogmatisk eller helt renlärlig. finns bra människor i Kp, Skp, Tjenfolket

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Jo det finns bra folk lite överallt, självklart skall vi samarbeta med dem när det går. Samarbete med partiledningarna är en annan fråga. Texten handlar om att reformister gång på gång gör sig till svans till sossarna. Detta problem var kanske den viktigaste anledningen till att KFML bildades. Folk var trötta på att agera stödtrupp till sossarna.

   Reply
   • Nimrod

    Tyvärr gör ju KFMLs efterträdare idag inget annat än att vara just en stödtrupp. De fångar upp missnöje, passificerar det med byråkrati, meningslös verksamhet och evigt snack.

    Reply
   • A.C.

    Men våra medlemmar stödjer ledningen, den är vald. Jaime drivs av hat mot oss. Därför han säger så.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.