Marxistisk kortkurs: Hur uppstod proletariatet?

Svar: Proletariatet uppstod genom den industriella revolutionen, som ägde rum i England under 1700-talets senare hälft och som sedan har upprepat sig på ett liknande sätt i de länder som idag är imperialistiska.

Denna industriella revolution framkallades genom en rad uppfinningar t.ex. ångmaskinen, olika spinnmaskiner, den mekaniska vävstolen och en rad andra mekaniska inrättningar. Dessa maskiner som var mycket dyra och alltså bara kunde anskaffas av stora kapitalister, förändrade helt det hittills existerande produktionssättet och trängde undan de hittillsvarande arbetarna, i det maskinerna tillverkade varor billigare och bättre än vad arbetarna med sina ofullkomliga spinnrockar och vävstolar kunde göra. Dessa stora, dyra maskiner gjorde att industrin helt kom i händerna på de förut stora och förmögna kapitalisterna och att arbetarens lilla egendom (verktyg, vävstolar o.s.v.) blev fullständigt värdelös. Snart fick kapitalisterna allt i sina händer och för arbetaren blev inget till övers. Därmed infördes fabrikssystemet inom industrin. När man en gång infört maskinerna och fabrikssystemet så blev dessa snart också tillämpade inom andra industrigrenar t.ex. boktryckerinäringen, verktygs- och husgerådstillverkningen och metallindustrin.

Arbetet blev mer och mer fördelat mellan de enskilda arbetarna så att dessa, som tidigare gjort hela arbetet själva på ett föremål, nu bara gjorde en del av detta. Denna fördelning av arbetet gjorde det möjligt att producera fler och därmed billigare föremål på kortare tid. Den reducerade varje arbetares verksamhet till ett mycket enkelt, varje ögonblick upprepat handgrepp, som kunde göras, inte bara precis lika bra utan också mycket bättre av en maskin. På detta sätt kom alla industrigrenar, den ena efter den andra, under ångkraftens och maskinernas herravälde precis som spinnerierna och väverierna. Men därmed kom de också genast fullständigt i händerna på de stora kapitalisterna och arbetarna blev även här fråntagna de sista resterna av självständighet i arbetet. Så småningom kom, förutom den egentliga manufakturen, också hantverket mer och mer i fabrikssystemets våld, i det att också här stora kapitalister mer och mer trängde undan de små mästarna genom anläggande av stora ateljéer, i vilka arbetet kunde specialiseras och många kostnader därmed undvikas.

Så har vi då kommit dithän, att i de imperialistiska länderna nästan allt arbete görs fabriksmässigt, att på nästan alla områden hantverket och manufakturen har trängts åt sidan av storindustrin. Därigenom har den hittillsvarande medelklassen, speciellt de små hantverksmästarna mer och mer ruinerats, arbetarnas tidigare läge fullständigt förändrats, och två nya klasser, som så småningom kommer att uppsluka alla andra, har skapats, nämligen:

I. Storkapitalistklassen som, i alla länder utan undantag, är i besittning av alla existensmedel och av de för framställning därav nödvändiga råmaterialen och instrumenten (maskiner och fabriker). Detta är borgarklassen eller bourgeoisien.

II. Klassen av fullständigt egendomslösa, som är hänvisad till att sälja sin arbetskraft till kapitalisterna och i gengäld får de för sin försörjning nödvändiga livsförnödenheterna. Denna klass kallas arbetarklassen eller proletariatet.

(Visited 169 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Marxistisk kortkurs: Hur uppstod proletariatet?

  1. mr Milton

    Medelklassen är ett dåligt begrepp som får många vettiga kamrater att tänka helt fel. Vad är det?
    Arbetarklassen eller proletariatet är korrekta vetenskapliga begrepp som kan leda frammåt.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.