6 frågor som inte får glömmas i ett partibygge

Här är 6 olika frågor som var och en är avgörande för ett lyckat partibygge.

1. Den ideologiska frågan. Vår ideologi är arbetarrörelsens internationella erfarenheter. En kommunistiska organisation måste ta den ideologiska frågan på största allvar och kontinuerligt fortbilda medlemmarna i de positiva och negativa erfarenheter som finns internationellt såväl som nationellt. De tre viktigaste ledarna som själva har lett framgångsrika kamper och gett oss värdefulla erfarenheter är Marx, Lenin och Mao. Men att studera enbart dessa erfarenheter räcker inte på långa vägar. Utan kommunistisk ideologi så blir oganisationen blind och famlar sig fram i det politiska livet. Utam studier så kommer organisationen under trycket från den liberala hegemonin så småningom övergå till allt mer liberala ståndpunkter.

2. Den politiska frågan. Utifrån vår ideologi så utarbetar vi en politik. Politiken är våra konkreta ställningstaganden i klasskampen. Huruvida vi har en verklighetsanpassad politiskt linje eller inte avgör om vår kamp kommer att bli framgångsrik. Om vi har en felaktig politisk linje och inte ändrar på den så kommer vi aldrig att lyckas i vår kamp. Vår politik kommer till uttryck i vårt program, stadgarna och våra planer och uttalanden. Vi måste kontinuerligt studera dessa så att vi har ordentligt grepp om politiken och håller den levande inom organisationen.

3. Den organisatoriska frågan. Vi måste bygga upp organisationer som tjänar våra politiska målsättningar. Organisationerna som kommunisterna leder måste förändras i förhållande till olika skeden som vår kamp är i och de behov som finns. Frågan om att kunna hantera den demokratiska centralismen är en avgörande fråga.

4. Ledningsfrågan. Att bygga upp en fungerande och slagkraftigt ledning är en av de viktigaste frågorna för organisationen. Organisationen bör sträva efter att bygga en kollektiv ledning på alla nivåer så att enskilda personer inte monopoliserar ledningen. Ledningens viktigaste uppgifter är utarbeta planer, följa upp dem och uppmuntra medlemmarna. Ledningen måste hela tiden försöka skaffa sig mycket information för att få en så god bild av det lokala arbetet som möjligt och klasskampens läge i landet.

5. Tvålinjerskampen. Med “två linjer” menas den höger och den vänster som alltid finns i en kommunistisk organisation. Motsättningen mellan högern och vänstern är en reflektion av klasskampen i samhället och den är ständigt närvarande. Ledningen måste se till att högern inte tar över partiet och hela tiden fundera över vilka ideologiska problem som finns och debattera kring dem och utarbeta studieplaner. Om medlemmarna tar ställning till innehållet i olika texter som studeras så kan man föra kritiken utifrån detta. Högeruppfattningar kommer till uttryck i olika uppfattningar och attityder och i värsta fall som en strukturerad politisk linje eller fraktion. Det finns inga monolitiska partier och tvålinjerskampen är inget ensidigt negativt utan bör betraktas som en drivkraft som är nödvändig för att lyfta organisationen.

6. Massarbetet. För att kunna bli en ledande kraft så måste organisationen lita till gemene man och ta till vara folkets idéer och krav och göra politik av dem. Det är det som kallas masslinjen. Organisationens medlemmar måste vara ute så mycket som möjligt och lära känna folk för att på det sättet hela tiden stärka organisationens band till allmänheten. Propagandaspridning måste göras oupphörligen i kampanjer som följer på varandra.”

(Visited 43 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.