7 november 1917: Kommunisterna tar över huvudstaden i Ryssland

På bilden ovan syns rödgardister som värmer sig vid en liten eld. Den andra bilden nedan är New York Times löpsedel den 9 november 1917.

Den 7 november brukar firas som årsdagen av den ryska revolutionen 1917. Det som bl.a. hände detta datum var att kommunisterna tog över Rysslands dåvarande huvudstad Petrograd (dagens Sankt Petersburg). De tog makten från Rysslands dåvarande kapitalistregering som hade tagit över efter tsarens avgång på våren 1917. Rödgardisterna (kommunisternas armé) tog över stora statliga anläggningar innan de slutligen lanserade ett angrepp på Vinterpalatset där kapitalistregeringen fanns.

På natten den 7 november gick revolutionärerna ut med följande uttalande som skrevs av Lenin:

Till arbetarna, soldaterna och bönderna!

Andra allryska kongressen av arbetar- och soldatdeputerades sovjeter har öppnats. På den är den väldiga majoriteten av sovjeterna representerad. Även en rad delegerade från bondesovjeter är närvarande på kongressen. Det kompromissande centrala verkställande utskottets fullmakter har gått ut. Stödd på den väldiga arbetar-, soldat- och bönderna majoritetens vilja, stödd på arbetarnas och garnisonens segerrika uppror i Petrograd, tar kongressen makten i sina händer.

Den provisoriska regeringen är störtad. De flesta medlemmarna av provisoriska regeringen är redan häktade.
Sovjetmakten kommer att föreslå alla folk en omedelbar demokratisk fred och ett omedelbart vapenstillestånd på alla fronter. Den kommer att säkerställa att godsägarjorden, den kejserliga familjens jord och kloster jorden utan ersättning överlämnas till bondekommittéemas förfogande, den kommer att försvara soldaternas rättigheter genom att genomföra en fullständig demokratisering av armén, den kommer att upprätta arbetarkontroll över produktionen, trygga konstituerande församlingens inkallande i rätt tid, sörja för spannmålstillförseln till städerna och se till att landsbygden förses med de mest efterfrågade nödvändighetsartiklarna och den kommer att trygga en verklig självbestämmanderätt för alla nationer, som lever i Ryssland.

Kongressen beslutar: All makt ute i landet övergår till arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter, vilka måste säkerställa en verklig revolutionär ordning.

Kongressen uppmanar soldaterna i skyttegravarna till vaksamhet och ståndaktighet. Sovjetkongressen är övertygad om att den revolutionära armén skall förmå skydda revolutionen mot imperialismens alla anslag, till dess den nya regeringen hunnit ingå en demokratisk fred, vilken den omedelbart kommer att föreslå alla folk. Den nya regeringen skall vidtaga alla åtgärder för att förse den revolutionära armén med allt som är nödvändigt, vilket skall ske genom en beslutsam politik av rekvisitioner och beskattning av de besuttna klasserna; den skall även förbättra soldatfamiljernas tillvaro.

Komilovmännen – Kerenskij, Kaledin m. fl. – försöker att föra trupper mot Petrograd. Några truppavdelningar, som Kerenskij med hjälp av bedrägeri fått i gång, har övergått ull det upproriska folkets sida.

Soldater, gör aktivt motstånd mot kornilovmannen Kerenskij! Var på er vakt!
Järnvägsmän, stoppa alla trupptransporter, som Kerenskij sänder mot Petrograd!
Soldater, arbetare, tjänstemän! Revolutionens och den demokratiska fredens öde ligger i edra händer!
Leve revolutionen!

Allryska kongressen av arbetar- och soldat deputerades sovjeter. Delegater från bondesovjeter.

Exterminists'_Rise_in_Power_in_Russia

(Visited 252 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.