Archive by month September

III. REVOLUTIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR

§ 13. Det övergripande målet för det kommunistiska partiet och proletariatet i en imperialistisk stat under nuvarande era är att genomföra den socialistiska revolutionen. Detta gäller även om Sverige skulle ockuperas av en imperialistisk stormakt och det svenska folket förde ett nationellt befrielsekrig för att kasta ut angriparen. Därvid skulle det kommunistiska partiet och proletariatet […]

Förord till utkastet till principprogram

DET ÄR NÅGOT SOM SAKNAS I SVERIGE Detta utkast till principprogam markerar att vi anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och att ett sådant måste återskapas. Ett sådant kommunistiskt parti måste utgå från Marx/Engels vetenskapliga socialism och de revolutionära teorier och den praxis, som framför allt utformades av Lenin och […]

II. IMPERIALISMEN OCH DEN PROLETÄRA REVOLUTIONENS EPOK

§ 5. Vi lever i imperialismens och den proletära revolutionens epok. Imperialismen betyder att ett fåtal imperialistiska stormakter strävar efter att dominera världen, exploatera och förtrycka massan av världens folk. De kapitalistiska monopolen bedriver en frenetisk jakt på nya marknader och nya profiter. Några nya områden att upptäcka och kolonisera finns inte längre. Därför leder […]

I. DET KOMMUNISTISKA PARTIET

§ 1. Den svenska arbetarklassen måste ha ett eget politiskt parti för att kunna avskaffa kapitalismen och upprätta ett socialistiskt samhälle, där arbetarklassen har makten. Kommunistiska Förbundet är en partibyggande organisation med detta syfte. § 2. Varje politiskt parti företräder klassintressen och vägleds av en ideologi. Vår ideologi är den historiska och dialektiska materialismen, den […]

Ökad narcissism och exploatering i ett samhälle på nedgång

Ökad narcissism och exploatering i ett samhälle på nedgång

Med kapitalismens framväxt på 1700-1800-talet så dök upp entreprenören (kapitalisten) upp som ett ideal i kulturen. Numera står det till och med i läroplanen att alla barn skall ha “entreprenören” som förebild. Det heter i den senaste läroplanen att skolan skall se till att “eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”. “Entreprenörskapet” innebär i praktiken […]

Vilken roll kan basområden spela i en revolution i Sverige?

Vilken roll kan basområden spela i en revolution i Sverige?

En långlivad debatt som pågår i Sverige och internationellt är om Maos folkkrigsstrategi är universellt giltig. De som kommer ur den kommunistiska tradition som har sett “Oktober-vägen” som självklar för de imperialistiska länderna avvisar folkkrigsstrategin med att “den inte fungerar i de imperialistiska länderna”. Vad som fungerar och inte fungerar återstår att se. Vad som […]