Archive by category Programfrågor

VIII. KAMPEN FÖR KOMMUNISMEN

§ 45. Under hela den socialistiska övergångsperioden fortsätter klasskampen, framför allt för att stärka och utveckla de socialistiska produktionsförhållandena och revolutionera överbyggnaden. Kampen inom överbyggnaden erhåller en särskild betydelse. Den borgerliga ideologin, som präglas av egoism, karriärism och kortsiktighet, måste utrotas och ersättas med en socialistisk ideologi, som innebär raka motsatsen. § 46. Alla människor […]

VII. DET EKONOMISKA UPPBYGGET

VII. DET EKONOMISKA UPPBYGGET § 41. Monopol, medelstora företag, banker och gods konfiskeras omedelbart av den proletära staten och överförs i statlig ägo. Den proletära staten kan överta mindre företag på annat sätt. Bönder, fiskare, fria yrkesutövare och andra som själva brukar de produktionsmedel de äger, tillåts under en övergångsperiod att behålla dessa. De får […]

VI. STATSFORM OCH FÖRVALTNING

§ 36. Den borgerligas statsapparaten ersätts alltså av den proletära statsapparaten på alla nivåer: a) De ledande spetsarna inom militären, säkerhetstjänsten och polisen ersätts med kader, som är lojala gentemot den nya statsmakten. Den nya våldsapparaten utgörs främst av en folkarmé grundad på allmän värnplikt, och av en folkmilis, som omfattar hela den vapenföra befolkningen, […]

V. DET SOCIALISTISKA SVERIGE

§ 31. Socialismen innebär proletariatets klassherravälde, församhälleligande – ett blandat statligt, kommunalt och kooperativt ägande – av merparten av produktionsmedlen och att en planerad produktion för folkets behov inleds. Men socialismen representerar inget mål i sig; det är endast en övergångsperiod från det kapitalistiska samhället till det kommunistiska. Därför kännetecknas det socialistiska samhället av fortsatt […]

IV. SVERIGE ÄR ETT KAPITALISTISKT SAMHÄLLE

§ 16. Det kapitalistiska systemet innebär produktion för profit och inte produktion för att tillfredsställa folkets behov. Detta sker genom att borgarklassen, som kontrollerar produktionsmedlem, tillägnar sig det mervärde som arbetarklassen skapar. Eftersom arbetarklassen – den egendomslösa klassen – endast äger sin arbetskraft, tvingas den sälja denna till kapitalisterna som betalar ett pris som är […]

III. REVOLUTIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR

§ 13. Det övergripande målet för det kommunistiska partiet och proletariatet i en imperialistisk stat under nuvarande era är att genomföra den socialistiska revolutionen. Detta gäller även om Sverige skulle ockuperas av en imperialistisk stormakt och det svenska folket förde ett nationellt befrielsekrig för att kasta ut angriparen. Därvid skulle det kommunistiska partiet och proletariatet […]

Förord till utkastet till principprogram

DET ÄR NÅGOT SOM SAKNAS I SVERIGE Detta utkast till principprogam markerar att vi anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag och att ett sådant måste återskapas. Ett sådant kommunistiskt parti måste utgå från Marx/Engels vetenskapliga socialism och de revolutionära teorier och den praxis, som framför allt utformades av Lenin och […]

II. IMPERIALISMEN OCH DEN PROLETÄRA REVOLUTIONENS EPOK

§ 5. Vi lever i imperialismens och den proletära revolutionens epok. Imperialismen betyder att ett fåtal imperialistiska stormakter strävar efter att dominera världen, exploatera och förtrycka massan av världens folk. De kapitalistiska monopolen bedriver en frenetisk jakt på nya marknader och nya profiter. Några nya områden att upptäcka och kolonisera finns inte längre. Därför leder […]

I. DET KOMMUNISTISKA PARTIET

§ 1. Den svenska arbetarklassen måste ha ett eget politiskt parti för att kunna avskaffa kapitalismen och upprätta ett socialistiskt samhälle, där arbetarklassen har makten. Kommunistiska Förbundet är en partibyggande organisation med detta syfte. § 2. Varje politiskt parti företräder klassintressen och vägleds av en ideologi. Vår ideologi är den historiska och dialektiska materialismen, den […]